- - - - - -
A+ R A-

Mechanizm Cookies

Polityka prywatności
Mechanizm Cookies
Dla Państwa wygody www.ke.edu.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu).
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Serwisy w domenie www.ke.edu.pl stosują cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
➢ cookies – statystyki dla witryn w domenie www.ke.edu.pl
➢ Ponadto, serwisy w domenie www.ke.edu.pl używają również:
• cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie),
• cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai, wcag),
• cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
• cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność)
• cookies ma oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Centrum Edukacji Międzynarodowej sp. z o.o. z/s w Krakowie.
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe, lub skorzystanie w profilu zaufanego e-puap.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?
Google Chrome:
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie.
Domyślne blokowanie plików cookie.
Domyślne zezwalanie na pliki cookie.
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki.
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0:
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: www.ke.edu.pl
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów spółki BUDMARK spółka z o.o. w Warszawie akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.ke.edu.pl
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.ke.edu.pl wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Centrum Edukacji Międzynarodowej spółka z o.o., będące organem prowadzącym dla: • Kolegium Europejskiego - Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krakowie z Oddziałami Dwujęzycznymi; • Kolegium Europejskiego - Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, zwane w dalszej części odpowiednio „LO” i „SP”.
Organ prowadzący dla LO i SP pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w szkole, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Kto przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane?
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Międzynarodowej spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowej 4.
Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?
Przetwarzanie Państwa i Państwa dziecka danych pozwala nam na świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, co do oferty Szkoły oraz nawiązania kontaktu przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań, zgodnie z Państwa żądaniem, przed zawarciem umowy oraz Państwa zgoda. (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
2. w celu realizacji umowy o kształcenie dziecka, m. in. dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka, prowadzenia dziennika lekcyjnego, ewidencji uczniów, arkuszy ocen, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, a także przesyłania informacji bieżących i rozliczeń. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole. Podstawą przetwarzania jest obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożony na Szkołę przez Prawo
Oświatowe (w tym. m. in. cała dokumentacja przebiegu edukacji Państwa dzieci oraz informacje przekazywane do instytucji nadzorujących);
4. w celach bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu i zapisywaniu danych z monitoringu budynku i otoczenia Szkoły;
5. w celach informacyjnych i marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły oraz Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
6. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
7. Przekazywanie i transferowanie Państwa danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy (EOG) jest możliwe w sytuacjach związanych z organizacją procesu kształcenia, wymiany międzynarodowej, współpracy międzynarodowej pomiędzy placówkami edukacyjnymi, etc. Warunkiem przekazania danych jest uprzednio wyrażona przez Państwa pisemna zgoda w postaci podpisania stosownej umowy.
Centrum Edukacji Międzynarodowej sp. z o.o. przekazując Państwa dane osobowe gwarantuje, że realizuje tę czynność wyłącznie w przypadku gdy:
• dane państwo trzecie znajduje się na liście państw trzecich, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony; lub
• istnieje możliwość zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 RODO; lub
• zaistniała jedna z podstaw szczególnych, a których mowa w art. 49, ust. 1 RODO.
8. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez Centrum Edukacji Międzynarodowej sp. z o.o. profilowane.
Jak długo przechowujemy Państwa i Państwa dziecka dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania można znaleźć wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?”). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.
Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz LO i SP, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to: dostawcy usługi dziennika elektronicznego, e-sekretariatu, e-świadectw, systemów informatycznych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, inni podwykonawcy zewnętrzni. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom i instytucjom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Jakie mają Państwo prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Państwa danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1. uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa i Państwa dzieci dane;
2. uzyskanie kopii Państwa i Państwa dzieci danych osobowych;
3. zażądanie sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Szkoła je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby Szkoła przetwarzała dane tylko w ograniczonym zakresie);
4. zażądanie przekazania danych, które nam Państwo dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
5. w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Szkołę odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możecie Państwo sprzeciwić się takiemu
przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdują się wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?”).
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak można się z nami skontaktować?
Mogą Państwo napisać na nasz adres: ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków.
Szkoła: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.